Jump to content
aberdeen-music

Does anybody here speak Greek?


Alan Cynic
 Share

Recommended Posts

I got mentioned in this Greek review of the Six Organs of Admittance CD, and wouldn't mind knowing what the review says, if any of you know the lingo? Actually, I'm not even sure if it's Greek..it might be some other language!!!

Six Organs of Admittance

School of the flower (Drag City)

Alternative

1. Eighth Cognition / All You've Left

2. Words For Two

3. Saint Cloud

4. Procession Of Cherry Blossom Spirits

5. Home

6. School Of The Flower

7. Thicker Than A Smokey

8. Lisboa

Six Organs Of Admittance: οι πέντε αισθήσεις, συν η ψυχή έξι, κατά τη βουδιστική φιλοσοφία. Έτσι διάλεξε να βαφτίσει ο Ben Chasny αυτό του το προσωπικό project όταν το δημιουργούσε το 1998 στην California. Με καταγωγή από τη Santa Cruz, αλλά με βάση πλέον το Oakland, ο Chasny είναι γνωστός και ως κιθαρίστας - μέλος των Comets On Fire. Αν και πολυάσχολος, δεν αφήνει παρά κενό λίγων μηνών ανάμεσα στις κυκλοφορίες των Six Organs Of Admittance (προσμετρώντας και την παρούσα έχουν συνολικά πάνω από δέκα σε μόλις επτά χρόνια ζωής).

Στο 'School Of The Flower', όμως, τα πράγματα παίρνουν επιτέλους μια νευραλγική ευταξία. Και αυτό όχι τόσο από το ότι η παρούσα είναι η ντεμπούτο δουλειά του για τη Drag City, όσο από το γεγονός πως είναι η πρώτη γραμμένη σε κανονικό στούντιο. Οι Bill Skibbe και Jessica Ruffins, μάλιστα, έκαναν κατά τις ηχογραφήσεις το παίξιμο των ακουστικών κιθάρων του Chasny να ακουστεί καθαρότερο όσο δεν υπήρξε ποτέ του πριν. Επιπρόσθετα, εδώ τον βοηθάει και ο Chris Corsano των Sunburned Hand Of Man στο όργανο, στα τύμπανα και σε διάφορα κρουστά, αν και από ικανούς συνεργάτες δεν στερήθηκε.

Είναι αλήθεια ότι η ψυχεδελική drone folk των Six Organs Of Admittance είναι, και στις δύο πλευρές της, γεμάτη από στοιχεία που δεν μπορούν να θεωρηθούν rock.

Στην πρώτη συνδυάζει αρτιμελώς το ηχητικό στιλ των Stone Breath, Mourning Cloak και In Gowan Ring (αλλά και άλλων, συγγενικών τους σχημάτων που έβγαλε προς τα έξω κύρια το label της BlueSanct από την Indiana κατά την τελευταία δεκαετία), με τις πρόσφατες lo-fi μπαλάντες του Devendra Banhart. Αντιλαμβάνομαι, δε, τους Timothy Renner και Jon Michael B'eirth σαν κάποιους περισσότερο και από αδελφούς για τον Ben Chasny.

Ακούγοντας, πάντως, τα 'All You've Left', 'Words For Two' και 'Home' δεν μου το βγάζει από το μυαλό πως στο πίσω μέρος του κεφαλιού του ο Chasny θα ήθελε πάρα πολύ να είχε γράψει αυτός το 'Starsailor' αντί του Tim Buckley ή έστω κάποιο από τα albums των Kitchen Cynics των αρχών των nineties για την Roman Cabbage που έκαναν τότε έγκυρα έντυπα όπως το The Ptolemaic Terrascope να δημοσιεύουν διθυράμβους.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η διασκευή του στο 'Thicker Than A Smokey' του χαμένου κοκκινομάλλη τραγουδοποιού Gary Higgins, που περιεχόταν στο album του 'Red Hash' (το έβγαλε μόνος του το 1973) και τον οποίο διάβασα πως ο Ben Chasny τον θεωρεί από τους πιο αγαπημένους του ever. Ο Zach Cowie της Drag City κατέβασε θεούς και δαίμονες μέχρι να τον βρει και να υπογράψει συμβόλαιο για την επανέκδοση εκείνου του δίσκου, ειδικότερα όταν για καλή του τύχη είχε ακόμη τα αυθεντικά master tapes των ηχογραφήσεων.

Ο ίδιος ο Chasny, ωστόσο, δεν είναι αυτό που λέμε μεγάλος ερμηνευτής. Στην πραγματικότητα η φωνητική του χροιά και ο τρόπος που αποδίδει σπανίως προσθέτουν αυτό το ελκυστικό κατιτί που χρειάζεται σε κάθε αναλόγου ύφους τραγούδι και προπάντων στο δικό του. Και το ασύμβατο της υπόθεσης είναι πως δίνει την εντύπωση ότι ποσώς τον ενδιαφέρει να το προσπαθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση.

Αυτή είναι η μία πλευρά της μουσικής των Six Organs Of Admittance. Η άλλη είναι αυτή των μακροσκελών instrumentals, εκεί όπου το τελετουργικό σκηνικό αποδομεί και επαναφέρει τους μυστικιστικούς raga αντίλογους (ή μονόλογους ή διάλογους) που οι γιαπωνέζοι Ghost έκαναν σπουδή (και οι Popol Vuh, παλιότερα, κατάκτηση), ως το άμεσο μοντέλο, του οποίου το μουσικολογικό μάθημα δεν έχει ακόμη ιστορικά εξαντληθεί.

Στο παρόν cd, βεβαίως, υπάρχουν πρώτα τα δεκατρία λεπτά του ομότιτλου track και μετά τα συντομότερα 'Saint Cloud' (εξαιρετικό) και 'Procession Of Cherry Blossom Spirits' που εμπίπτουν στο θέμα, σχετικά και ειδικά. Μικρό μερίδιο, δηλαδή, σε σχέση με το παρελθόν.

Από πέρυσι, εντούτοις, η μνήμη κρατάει φρέσκια την επανέκδοση του 'The Manifestation' σε cd για μια τολμηρή και πρωτόγονη συνέχεια, το ίδιο, μπορεί και περισσότερο, ενδοσκοπική.

Εξαίρεση σε όλα τα παραπάνω αποτελεί το 'Lisboa', το instrumental που κλείνει το δίσκο. Αυτό είναι σαν να βγήκε από το 'My Father's Face' του Leo Kottke (και δεν θέλω γκριμάτσες).

Τελικά, το 'School Of The Flower' μπορεί να ακουστεί ως ενός είδους επιτομή ολόκληρου του σκεπτικού, αλλά και της συνθετικής άποψης και στάσης, του Ben Chasny, οι οποίες, παρεμπιπτόντως, έχουν με αυτό την καλύτερη ευκαιρία που τους δόθηκε ποτέ να τύχουν της προσοχής που τους αξίζει, μολονότι ίσως δεν αγαπηθούν τόσο πολύ όσο πιθανόν πιστεύετε ή περιμένατε. Ύστερα έχετε χρόνο να γυρίσετε προς τα πίσω.

sixorgansofadmittance.com

Link to comment
Share on other sites

Nope - it's all Greek to m...no, that too bad a joke even for you or me, Mr Cynic...

Anyhoo, here's what Babelfish makes of it -

Six Organs Of Admittance: the five senses, plus soul six, at the buddhist philosophy. Thus it chose baptizes the Ben his Chasny this personal project when him he created in 1998 in the California. With origin from the Santa Cruz, but with base henceforth the Oakland, the Chasny is known and as guitarist - member of Comets Being Fire. Even if busy, it does not leave despite empty few months ana'mesa in the circulations of Six Organs Of Admittance (including and present they have globally above ten in hardly seven years zwi'ς.

In the ' School Of The Flower ', however, the things take finally one neurologic eytaxj'a. And this no so much from that present is his debut work for the Drag City, as long as from the make that she is first written in regular studio. The Bill Skibbe and Jessica Ruffins made at ihografi'sejs paj'xjmo the acoustic guitars of Chasny be heard cleaner as long as it did not exist never before. Besides, here him helps also the Chris Corsano of Sunburned Hand Of Man in the body, in the drums and in various crust, even if by capable collaborators it was not deprived.

It is truth of that byhedeljki' drone folk Six Organs Of Admittance it is, and in her two sides, full from elements that cannot be considered rock.

In first it combines artjmelw's sound stjl the other Stone Breath, Mourning Cloak and In Gowan Ring (but also, their related forms that removed to outside main label the BlueSanct from the Indiana at the last one dekaetj'α, with the recent lo-fi ballads of Devendra Banhart. I conceive, their Timothy Renner and Ion Michael B'eirth as somebodies more and from brothers for the Ben Chasny.

Hearing, in any case, ' All You've Left ', ' Words For Two ' and ' Home ' from me him it removes from the brain that in the pj'sw part of head him the Chasny would want too much it had be it written ayto's.to the ' Starsailor ' antj' the Tim Buckley or somebody from albums the Kitchen Cynics of beginnings nineties for the Romain Cabbage that they made then valid forms as the The Ptolemaic Terrascope publish djcyra'mvoys.

In this category belongs also his adaptation in the ' Thicker Than A Smokey of ' lost kokkjnoma'lli songwriter Gary Higgins, that was contained in album the ' Red Hash ' (him it removed alone him in 1973) and which I read that the Ben Chasny him considers from the loves ever. The Zach Cowie of Drag City lowered gods and demons until him it finds and it signs contract on the epane'kdosi of that disk, more specifically when for his good chance it still had authentic master tapes the ihografi'sewn.

Himself the Chasny, however, is not what we say big interpreter. Actually his phonetic tinge and the way that it seldom attributes add this attractive katjtj' that needs in each proportional styles song and propa'ntwn in his. And incompatible the affair it is that it gives the impression that posw's him it interests him to try to this direction.

This is a side of music of Six Organs Of Admittance. The other is this makroskelw'n instrumentals, there where the ritual setting apodomej' and restores mystic rail reports (or monologues or dja'logoyς that gjapwne'zoj Ghost made spoydi' (and the Popol Vuh, older, kata'ktisη, as the direct model, which the moysjkologjko' course of still historical has not been exhausted.

In present cd, of course, they exist first thirteen thin omo'tjtloy track and afterwards shortest ' Saint Cloud ' (exajretjkό and ' Procession Of Cherry Blossom Spirits ' that raises in the subject, relatively and specifically. Small share, that is to say, concerning the past.

From pe'rysj, nevertheless, the memory keeps fresh the epane'kdosi of ' The Manifestation ' in cd for one bold and primitive continuity, the himself, can also more, endoskopjki'.

Exception in all more constitutes the ' Lisboa ', the instrumental that closes disk. This is as if it came out from the ' My Father's Face of ' Leo Kottke (and I do not want gkrjma'tseς.

Finally, ' School Of The Flower ' can be heard as a type epitome entire the thoughtful, but also synthetic opinion and attitude, the Ben Chasny, what, parempjpto'ntws, has with ayto'.tin the better occasion that to them was given never to enjoy the attention that them deserves, molono'tj perhaps they are not loved so much as long as likely you believe or waited for. Later you have time to turn to behind.

Link to comment
Share on other sites

Thank you, FJ....although I'm still not sure what to make of the relevant passage...

'Hearing, in any case, ' All You've Left ', ' Words For Two ' and ' Home ' from me him it removes from the brain that in the pj'sw part of head him the Chasny would want too much it had be it written ayto's.to the ' Starsailor ' antj' the Tim Buckley or somebody from albums the Kitchen Cynics of beginnings nineties for the Romain Cabbage that they made then valid forms as the The Ptolemaic Terrascope publish djcyra'mvoys.'

:up:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...